medium-Green Lighthouse, Dublin

Cúpla focail – Learning the lingo, Irish edition!

Are you brave enough to learn and speak a bit of Irish? While you won’t always hear Irish being used for everyday business, most people on the streets have a couple of words, or as we like to say, cúpla focail! Why not impress your friends (and maybe the taxi driver!) with your own cúpla focail…

Gaeilge do thurasóirí Meaning Fuaimniú/pronunciation
Abhainn River ow-in
Airgead Money are-e-gid
An Leabharlann Phoiblí Public Library an leowr-lan foib-lee
An Oifig Thurasóireachta Tourist Office an ifig huras-ore-ach-ta
Ar chlé On the left ar hl-ay
Ar dheis On the right ar yeis
Arán Bread ar-awn
Baile Town bal-ya
Bean / Mná Woman / women ban / manaw
Bia agus deoch Food and drink be-ah agas deuck
Brothallach Hot (weather) bro-hal-ach
Cabhair liom Help me cow-er lom
Caife Coffee kafay
Caint, Ceol, Craic Conversation, Music, Fun kaint, ke-o-el, krak
Ceart go leor All right / OK keart go lore
Conas atá tú? How are you? con-is-a-taw-too?
Dia duit Hello de-a gwich
Eaglais Church ag-lish
Fáilte Welcome fall-tche
Fáisnéis na h-aimsire Weather report fawsh-naysh ne ham-shira
Fear / Fir Man / Men far / fir
Feol Meat fee-ol
Feoilséantóir Vegetarian fee-ol-shayn-thoer
Gairdín Garden gar-deen
Garda Síochána Police gar-da she-och-awn-a
Go breá Good gu br-aw
Grá Love graw
Iasc Fish ee-asc
Lá báistí Rainy day law baw-ish-tee
Leabhar Book leow-er
Leithreas Toilet / bathroom leh-hras
Más é do thoil é Please maw-shay doh hull ay
Níl mé go maith I am not well neel may gu-mah
Nuachtán Newspaper noo-ach-tawn
Oíche mhaith Good night eeha wah
Oifig an Phoist Post Office ifig an fuisht
prátaí Potatoes praw-thee
Scamallach Cloudy scam-a-lach
Sláinte Health / Good health! slaw-in-ta
Slán Goodbye slawn
Sráid Street sraw-id
Sráid bhaile Village sraw-id vail-ya
Tá brón orm I’m sorry taw browan orum
Tá mé go maith I am well taw may gu-mah
Tacsaí Taxi taxi
Tae Tea tay
Uisce Water ish-ka
Uisce Beatha Whiskey (water of life) ish-ka ba-ha